search Accommodation
My Accommodation
+420 774 22 77 11

Terms and Conditions

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

I.                  ÚVOD

1.1    Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“) Cestovní agentury Eliška Lejsková, IČ: 68762011, se sídlem sídlem K lomu 393, Česká, 664 31, Česká republika (dále jen „agentura“) jsou platné pro všechny pobyty a jiné služby cestovního ruchu zprostředkované a prodávané cestovní agenturou prostřednictvím webové stránky www.dobrodosli.cz podnikající v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu jako cestovní agentura ve smyslu §1b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 159/1999“) v souladu s ust. § 1827 zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“). tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a agenturou, resp. dokladu (tj. potvrzení o služby) Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., a dále práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu § 2521 a násl. OZ

1.2    Obsah práv a povinností agentury a zákazníka je kromě VOP, resp. potvrzením o zaplacení, je VOP určen rovněž popisem nabídky v katalogu, případně v jiném nabídkovém materiálu včetně jejich online verzí na internetových stránkách www.dobrodosli.cz, případně i speciálními podmínkami, které tvoří její nedílnou součást potvrzení rezervace. V případě rozporu mezi textem, resp. potvrzením a popisem služby v jakémkoli nabídkovém materiálu nebo VOP, má přednost Smlouva, resp. Řádné potvrzení služby.

1.3    Znění obchodních podmínek může agentura doplňovat nebo měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.                Uživatelský klientský účet

2.1    Při první objednávce zadává host do objednávkového formuláře mimo jiné svoji emailovou adresu a zvolí si své heslo.  Na základě odeslané objednávky hosta provedené na webové stránce agentury je hostu automaticky vytvořen uživatelský účet s přístupovými údaji vyplněnými v objednávce. Při každé další návštěvě webu agentury se host přihlašuje do svého uživatelského účtu svoji emailovou adresou a zvoleným heslem.  Prostřednictvím uživatelského účtu probíhá veškerá komunikace agentury se zákazníkem.

2.2    Při vyplňování objednávky je host povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je host povinen při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uváděné hostem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou agenturou považovány za správné.

2.3    Agentura může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy host porušuje své povinnosti tím, že host opakovaně úmyslně zasílá neúplně vyplněné objednávky, neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu a více než ve dvou po sobě jdoucích případech bezdůvodně nezaplatil zálohu za objednané ubytování.

2.4    Host bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení agentury.

2.5    VOP jsou účinné okamžikem zaplacením zálohy objednané služby zákazníkem. Tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti zákazníka (včetně povinnosti platby ceny služby) a agentury, není-li dále stanoveno jinak.

 

III.                  Objednávka a platby

3.1    Host uzavře s agenturou smluvní vztah o zajištění nebo pronájmu ubytování na základě objednávky v souladu s potvrzenou rezervací prostřednictvím svého uživatelského účtu. Smluvní vztah je dále určen těmito VOP. Host souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření smluvního vztahu.

3.2     Host si rezervuje ubytování na webu agentury. Za rezervaci se považuje správně vyplněná objednávka, ve které zákazník uvede: jméno, příjmení, kontakt, název ubytování, lokalitu, datum příjezdu a odjezdu u vybraného objektu, počet nocí, počet osob z toho počet dětí, zda požaduje pojištění pro případ storno pobytu a souhlas s těmito VOP.

3.3    Po odeslání objednávky přijde hostu potvrzující email na uvedenou adresu. Agentura potvrdí hostu  nejpozději do 24 hod volné kapacity ve vybraném typu ubytování, popř. nabídne jinou variantu.

3.4    Poté, co agentura potvrdí hostu objednávku a zašle emailem, se zobrazí hostu v jeho uživatelském účtu dokument zálohová platba rezervace. Následně po zaplacení zálohové platby se zobrazí hostu dokument potvrzení rezervace, voucher a pokyny na cestu. Záloha na ubytování se hradí ve výši 20-100 % z celkové ceny ubytování. Záloha na ubytování je splatná zpravidla 3 dny ode dne vystavení dokladu, pokud si strany neujednají jinak. Host je povinen uvádět při platbě variabilní symbol. Po dobu splatnosti rezervuje agentura vybraný typ ubytování pro hosta. Po uplynutí doby splatnosti a nezaplacení zálohy agentura uvolní rezervaci a stornuje objednávku. Výše záloh a časový rozvrh plateb jsou stanoveny, pokud nebude uvedeno jinak, takto: zákazník je povinen uhradit zálohu ve výši sjednané ceny služby, zbývající doplatek ceny služby je zákazník povinen uhradit nejpozději dle smluvních podmínek před zahájením služby nebo na místě.

3.5    Po obdržení platby informuje agentura hosta o připsání částky na účet agentury prostřednictvím emailu nebo v klientském účtu. Agentura vystaví hostu voucher na ubytování a cestovní podmínky a pokyny měsíc před odjezdem nebo po uhrazení doplatku za ubytování. Vše má host k dispozici ke stažení ve svém uživatelském účtu.

 

IV.                  Doplatek

4.1    zbývající doplatek ceny služby je zákazník povinen uhradit nejpozději dle smluvních podmínek před zahájením služby nebo na místě.

Doplatek za ubytování se hradí majiteli soukromého apartmánu přímo na místě hned při příjezdu.

4.2    Na místě se zákazník prokáže majiteli voucherem a pasem či jiným dokladem - občanský průkaz.

4.3    Stravování a ostatní služby, které jsou pouze objednané rezervací se hradí přímo na místě dle pokynů agentury.

 

V. Snížení a zvýšení ceny při změně nákladů

5.1. Směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny. směnný kurs dle článku je agentura oprávněna zvýšit cenu služby o částku odpovídající zvýšení nákladů na obstarání, přičemž není-li ve stanoveno jinak, je cena vypočtena dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni potvrzení rezervace.

5.2 Dojde-li ke zvýšení/snížení ceny podle článku doručí agentura oznámení o zvýšení ceny v textové podobě zákazníkovi na emailovou adresu uvedenou v klientském účtu, nejpozději dvacátý den před zahájením služby se zdůvodněním zvýšení ceny a výpočtu tohoto zvýšení. Splatnost zvýšení ceny nastává ve lhůtě uvedené v oznámení o zvýšení ceny zájezdu, jinak do 14 dní od doručení oznámení.

 

VI.                  Změna rezervace a storno podmínky

6.1    V případě, že chce zákazník změnit nebo zrušit rezervaci, musí tak učinit písemnou formou a požadavek zaslat agentuře na uvedenou emailovou adresu.

6.2    Za storno rezervace je považována změna ubytovací jednotky a každá změna učiněná 30 dnů před zahájením ubytování.

6.3    Zruší-li zákazník rezervaci z důvodů na jeho straně, je povinen zaplatit agentuře odstupné formou storno poplatku. Storno poplatek se vypočítává ze celkové ceny za ubytování a je stanoven následovně:

  • 20   % - storno 50 a více dnů před začátkem ubytování,
  • 50   % - storno 50 - 30 dnů před začátkem ubytování
  • 75   % - storno 30 - 7 dnů před začátkem ubytování
  • 100 % - storno 7 a méně dnů před začátkem ubytování

K bezpečnému pokrytí storno podmínek zajišťujeme připojištění léčebných výloh do zahraničí.

6.4     Zajistí-li zákazník za sebe náhradu na ubytování, neúčtuje se mu storno poplatek v případě, že budou dodrženy podmínky rezervace.

6.5    Pokud se host nedostaví do jím rezervované jednotky nejpozději následující den do 9 hodin ode dne začátku rezervace aniž by upozornil agenturu telefonicky či emailem, má majitel ubytovací jednotky právo zrušit rezervaci bez náhrady a ubytovací jednotku pronajmout další osobě.

6.6    Porušením povinnosti hosta dostavit se k zahájení pobytu, vzniká agentuře nárok na úhradu hotových výdajů a veškerých nákladů spojených s předmětnou rezervací jakož i nárok na úhradu odměny za zajištění ubytování ve výši 1500 Kč (55 Eur) k již zaplacené platbě.

 

VII.               Reklamace

7.1    Host je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatněním reklamace na místě, umožňuje host agentuře odstranění vady okamžitě.

7.2    V případě reklamace ubytovacích služeb informuje host nejlépe ihned agenturu telefonicky. Tím zvýší pravděpodobnost okamžitého vyřešení problému. Agentura si vyhrazuje lhůtu max. 8 hod od přijetí reklamace pro řešení reklamace. Do lhůty pro vyřešení reklamace se nezapočítává doba od 22 -- 8 hod.

7.3    Neuplatní-li host reklamaci za dohodnuté služby ihned a neumožní tak agentuře, aby případné problémy odstranila, nemůže požadovat navrácení zálohy a náhrady škody.

7.4    Pokud nelze oprávněnou reklamaci vyřešit, zavazuje se agentura zajistit adekvátní náhradní ubytování.

7.5    V případě, že host nepřijme agenturou navrhované řešení, nemá agentura povinnost dalších náhrad.

7.6    V případě, že host není na místě ubytování spokojen a neinformuje o tom agenturu, opustí objekt a sám si najde jiné ubytování, nepřísluší mu právo na náhradu škody ani na navrácení zálohy za ubytování.

7.7    Pokud se agentura a host nedohodnou na možnostech řešení, zašle zákazník písemnou reklamaci agentuře nejpozději do 7 dnů od ukončení rezervovaného pobytu.

7.8    Agentura se zavazuje jakoukoli ji doručenou reklamaci řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od doručení reklamace. Náhrada škody může dosáhnout výši reklamované části služby, nemůže však zahrnout již užívané služby ani celkovou částku pobytu.

7.9    Agentura neodpovídá za škodu způsobenou: hostem, třetí osobou, která není spojena se zprostředkováním ubytování a neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

V případě sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na https://ec.europa.eu/odr.

 

VIII.             Zpracování osobních údajů

8.1    Agentura zpracovává osobní údaje se souhlasem hosta za účelem evidence hostů a vyřízení objednávky.

8.2    Při odeslání objednávky agentuře dává host souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce v souladu s ust. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje nebudou agenturou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení služeb agentury.

8.3    Ochrana osobních údajů GDPR - Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  • Cestovní agentura má zákonné oprávnění za účelem poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka/hosta. Cestovní agentura shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje hosta /fyzické osoby/: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb….
  • Pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník/host srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu / dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny, dále technickým správcům software a databází…./
  • Zákazník/host jako subjekt údajů má povinnost spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření rezervace, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů poskytovateli služeb cestovního ruchu spojené s objednávkou - rezervací.
  • Cestovní agentura je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na emailovou adresu správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.
  • Cestovní agentura zajistí zpracování poskytnutých osobních údajů tak, aby zákazník/host ani osoby jejichž osobní údaje zákazník poskytl, neutrpěly újmu na svých právech a bude dbát o ochranu osobních údajů před nekalým zásahem.

 

IX. Povinnosti zákazníka

9.1. Zákazník má zejména následující povinnosti: řádně a včas uhradit cenu služby, zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků, dodavatelů služeb či jejich zástupců (včetně delegáta), ohrozila nebo poškodila dobré jméno agentury, přičemž je povinen dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, neporušovat svým chováním bezpečnost dopravy nebo služby, nenarušovat veřejný pořádek, nedopouštět se jakékoli verbální či fyzické inzultace ve směru k jakýmkoli jiným osobám včetně zaměstnanců, zástupců nebo dodavatelů služeb, nebýt ve stavu pod vlivem nepřiměřeného množství alkoholu a nebýt ve stavu pod vlivem jiných návykových a omamných látek, řídit se pokyny nebo jiné osoby určené a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů, počínat si za všech okolností tak, aby předcházel vzniku škody na zdraví a majetku nebo jiné újmy své, ostatních zákazníků, poskytovatelů služeb nebo agentury či třetích osob, a uhradit případnou újmu, kterou způsobil;

9.2. Poskytnout agentuře součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje vč. jakýchkoliv změn takových údajů; zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje; předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí; a v případě, že stát, kam cestuje nezletilá osoba, vyžaduje písemné potvrzení a souhlas zákonných zástupců s vycestováním (informace lze zjistit na webových stránkách ministerstva zahraničí ČR https://www.mzv.cz v rubrice věnované konkrétnímu státu), zajistit takový doklad zákonných zástupců nezletilého s úředně ověřeným podpisem;

9.3. převzít od agentury doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu, pobytu apod.) se všemi požadovanými doklady;

9.4. mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění, souhlas zákonných zástupců s vycestováním nezletilého, pokud je vyžadován apod.); příslušníci jiných států než států EHP jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si zajistit na své vlastní náklady; agentura upozorňuje, že většina států vyžaduje, aby cestovní pas byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění příslušné země;

9.5. splnit na své vlastní náklady zdravotnické či epidemiologické povinnosti při pobytu a cestách v tuzemsku i v zahraničí (vč. očkovacích, testovacích apod.), mít příslušná lékařská či jiná potvrzení a doporučení pro cesty a pobyt, které jsou stanoveny právními předpisy a opatřeními orgánů příslušných zemí pobytu i tranzitu, leteckými či jinými dopravci, ubytovateli apod.

9.6. veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na místě oznámit zástupci a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění, jakož určit přiměřenou lhůtu k odstranění vad

9.7. Zákazník byl informován o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cesty a pobyt v cílové destinaci (státu určení). Zákazník dále stvrzuje, že uvedené informace sleduje také na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz, přičemž je srozuměn s tím, že jsou na těchto stránkách umístěny také další důležité a aktualizované informace o cílových destinacích (státech určení).

X   Změna závazků z potvrzené rezervace služby

10.1.  Agentura si tímto pro případ, že ji k tomu budou vnější okolnosti nutit, vyhrazuje právo nepodstatně změnit sjednané náležitosti následujícím způsobem:

10.2.  Změní-li se závazky tak, že se jedná o nepodstatnou změnu rezervované služby, oznámí tuto skutečnost zákazníkovi v textové podobě doručením oznámení na emailovou adresu uvedenou v klientském účtu.

10.3.  Agentura si tímto pro případ, že ji k tomu budou vnější okolnosti nutit, vyhrazuje právo nepodstatně změnit sjednané náležitosti zájezdu následujícím způsobe pro případ, že agentura bude nucena změnit ubytovací zařízení, kde měl být dle potvrzení o rezervaci, zákazník ubytován, poskytne zákazníkovi ve sjednané destinaci ubytovací zařízení stejné nebo vyšší jakosti [a zároveň uhradí zákazníkovi veškeré účelně vynaložené náklady, které jsou se změnou ubytovacího zařízení spojeny

10.4.  že by se jednalo o podstatnou změnu tj. zvýšení ceny zájezdu o více než 8 %, podstatná změna některých z hlavních náležitostí uvedených v § 2527 OZ v důsledku působení vnější okolnosti, nebo nemůže-li agentura splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala podle § 2528 odst. 1 písm. h) OZ, oznámí tuto skutečnost zákazníkovi. Agentura učiní oznámení v textové podobě doručením na emailovou adresu uvedenou. Spolu s oznámením agentury předloží návrh na změnu závazku. Agentura v oznámení uvede dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu; lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od rezervace podle článku; důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas; a údaje o případném náhradním pobytě a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník ve lhůtě podle článku, platí, že se změnou závazků souhlasí.

10.5. pro případ, že agentura bude nucena změnit potvrzené ubytovací zařízení, poskytne agentura zákazníkovi ve sjednané destinaci ubytovací zařízení stejné nebo vyšší jakosti a zároveň uhradí zákazníkovi veškeré účelně vynaložené náklady, které jsou se změnou ubytovacího zařízení spojeny

10.6. Za nepodstatnou změnu závazků se považují jiné změny než změny skutečností uvedených v § 2527 OZ a to zvýšení ceny zájezdu o 8 a méně % ceny zájezdu. Změna některých z hlavních náležitostí zájezdu uvedených v § 2527 OZ může být podle okolností případu podstatnou nebo nepodstatnou změnou.

Pomoc v nesnázích

 

XI.            Zvláštní ustanovení

11.1    Agentura si vyhrazuje právo na změny stanovených cen v případě, že dojde je změny ze strany poskytovatele služeb. Aktualizace ceny za ubytování se nevztahuje na již potvrzené rezervace.

11.2    Host je povinen mít sebou platné cestovní doklady, respektovat celní a devizové předpisy státu Chorvatska. Host si sám zjistí a dle potřeby zajistí potřebná víza pokud jsou třeba pro vstup co Chorvatska a  sousedních zemí.

11.3    Při příjezdu na místo je nutné informovat majitele, předat voucher a zaplatit doplatek v EUR dle potvrzené rezervace, pokud již doplatek nebyl zaplacen na účet agentury. Po celou dobu pobytu je nutné dodržovat řád v ubytovacích jednotkách. V případě nerespektování závazků zodpovídá zákazník za vzniklé škody.

11.4    V případě vzniku škody je zákazník povinen zaplatit škodu namístě majiteli nebo osobě, které svým jednáním škodu způsobil.

11.5    Agentura nenese odpovědnost za věci způsobené vyšší mocí, zejména za klimatické podmínky, čistotu či teplotu moře ani za situace a události, které se přímo netýkají rezervované ubytovací jednotky, požáry, povodně, politickou situaci v zemi atd.

 

XII.               Závěrečná ustanovení

12.1    Agentura se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se zákonem, NOZ a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy zákazníka.

12.2    Rozhodným právem pro řešení sporů, které by mohly vzniknout mezi agenturou a hostem je právo ČR.

12.3    Host prohlašuje, že byl s těmito podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto podmínky neobsahují žádné ustanovení, které zákazník nemohl rozumně očekávat.

12.5.   Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem vyřízení Vaší objednávky z titulu plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)."  

12.4    Tyto podmínky jsou účinné od 15.5.2021 a nahrazují tím plně předchozí podmínky.