search Accommodation
My Accommodation
+420 774 22 77 11

Terms and Conditions

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

I.                  ÚVOD

1.1    Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“) Cestovní agentury Eliška Lejsková, IČ: 68762011, se sídlem Nad Borešovou 805, 664 01 Bílovice nad Svitavou (dále jen „agentura“) jsou platné pro všechny pobyty a jiné služby cestovního ruchu zprostředkované a prodávané cestovní agenturou prostřednictvím webové stránky www.dobrodosli.cz a v souladu s ust. § 1827 zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“). VOP upravují práva a povinnosti mezi agenturou a zákazníkem.

1.2    Cestovní agentura Eliška Lejsková je agentura provozovaná online na webu www.dobrodosli.cz (dále jen „webová stránka“).

1.3    Znění obchodních podmínek může agentura doplňovat nebo měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.                Uživatelský účet

2.1    Při první objednávce zadává host do objednávkového formuláře mimo jiné svoji emailovou adresu a zvolí si své heslo.  Na základě odeslané objednávky hosta provedené na webové stránce agentury je hostu automaticky vytvořen uživatelský účet s přístupovými údaji vyplněnými v objednávce. Při každé další návštěvě webu agentury se host přihlašuje do svého uživatelského účtu svoji emailovou adresou a zvoleným heslem.  Prostřednictvím uživatelského účtu probíhá veškerá komunikace agentury se zákazníkem.

2.2    Při vyplňování objednávky je host povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je host povinen při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uváděné hostem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou agenturou považovány za správné.

2.3    Agentura může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy host porušuje své povinnosti tím, že host opakovaně úmyslně zasílá neúplně vyplněné objednávky, neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu a více než ve dvou po sobě jdoucích případech bezdůvodně nezaplatil zálohu za objednané ubytování.

2.4    Host bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení agentury.

III.                  Objednávka a záloha

3.1    Host uzavře s agenturou smluvní vztah o zajištění nebo pronájmu ubytování na základě objednávky v souladu s potvrzenou rezervací prostřednictvím svého uživatelského účtu. Smluvní vztah je dále určen těmito VOP. Host souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření smluvního vztahu.

3.2     Host si rezervuje ubytování na webu agentury. Za rezervaci se považuje správně vyplněná objednávka, ve které zákazník uvede: jméno, příjmení, kontakt, název ubytování, lokalitu, datum příjezdu a odjezdu u vybraného objektu, počet nocí, počet osob z toho počet dětí a zda požaduje pojištění pro případ storno pobytu.

3.3    Po odeslání objednávky přijde hostu potvrzující email na uvedenou adresu. Agentura potvrdí hostu  nejpozději do 24 hod volné kapacity ve vybraném typu ubytování, popř. nabídne jinou variantu.

3.4    Poté, co agentura potvrdí hostu objednávku a zašle emailem, se zobrazí hostu v jeho uživatelském účtu dokument zálohová platba rezervace. Následně po zaplacení zálohové platby se zobrazí hostu dokument potvrzení rezervace, voucher a pokyny na cestu. Záloha na ubytování se hradí ve výši 20-100 % z celkové ceny ubytování. Záloha na ubytování je splatná zpravidla 3 dny ode dne vystavení dokladu, pokud si strany neujednají jinak. Host je povinen uvádět při platbě variabilní symbol zálohy. Po dobu splatnosti zálohy rezervuje agentura vybraný typ ubytování pro hosta. Po uplynutí doby splatnosti a nezaplacení zálohy agentura uvolní rezervaci a stornuje objednávku.

3.5    Po obdržení zálohové platby informuje agentura hosta o připsání částky na účet agentury prostřednictvím emailu. Agentura vystaví hostu voucher na ubytování a cestovní podmínky a pokyny měsíc  před odjezdem nebo po uhrazení doplatku za ubytování. Vše má host k dispozici ke stažení ve svém uživatelském účtu.

IV.                  Doplatek

4.1    Doplatek za ubytování se hradí majiteli soukromého apartmánu přímo na místě hned při příjezdu. Doplatek se hradí v eurech.

4.2    Na místě se zákazník prokáže majiteli voucherem a pasem či jiným dokladem - občanský průkaz.

4.3    Stravování a ostatní služby, které jsou předjednané pouze rezervací se hradí přímo na místě dle pokynů agentury.

V.                  Změna rezervace a storno podmínky

5.1    V případě, že chce zákazník změnit nebo zrušit rezervaci, musí tak učinit písemnou formou a požadavek zaslat agentuře na uvedenou emailovou adresu.

5.2    Za storno rezervace je považována změna ubytovací jednotky a každá změna učiněná 30 před zahájením ubytování.

5.3    Zruší-li zákazník rezervaci z důvodů na jeho straně, je povinen zaplatit agentuře odstupné formou storno poplatku. Storno poplatek se vypočítává ze zaplacené zálohy na ubytování a je stanoven následovně:

  • 20 % -- storno 50 a více dnů před začátkem ubytování,
  • 50 % - storno 50 - 30 dnů před začátkem ubytování,
  • 100 % - storno 30 dnů před začátkem ubytování.

5.4     Zajistí-li zákazník za sebe náhradu na ubytování, neúčtuje se mu storno poplatek v případě, že budou dodrženy podmínky rezervace.

5.5    Pokud se host nedostaví do jím rezervované jednotky nejpozději následující den do 9 hodin ode dne začátku rezervace aniž by upozornil agenturu telefonicky či emailem, má majitel ubytovací jednotky právo zrušit rezervaci bez náhrady a ubytovací jednotku pronajmout další osobě.

5.6    Porušením povinnosti hosta dostavit se k zahájení pobytu, vzniká agentuře nárok na úhradu hotových výdajů a veškerých nákladů spojených s předmětnou rezervací jakož i nárok na úhradu odměny za zajištění ubytování ve výši 20 -- 60 %  z již zaplacené zálohy.

VI.               Reklamace

6.1    Host je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatněním reklamace na místě, umožňuje host agentuře odstranění vady okamžitě.

6.2    V případě reklamace ubytovacích služeb informuje host nejlépe ihned agenturu telefonicky. Tím zvýší pravděpodobnost okamžitého vyřešení problému. Agentura si vyhrazuje lhůtu max. 8 hod od přijetí reklamace pro řešení reklamace. Do lhůty pro vyřešení reklamace se nezapočítává doba od 22 -- 8 hod.

6.3    Neuplatní-li host reklamaci za dohodnuté služby ihned a neumožní tak agentuře, aby případné problémy odstranila, nemůže požadovat navrácení zálohy a náhrady škody.

6.4    Pokud nelze oprávněnou reklamaci vyřešit, zavazuje se agentura zajistit adekvátní náhradní ubytování.

6.5    V případě, že host nepřijme agenturou navrhované řešení, nemá agentura povinnost dalších náhrad.

6.6    V případě, že host není na místě ubytování spokojen a neinformuje o tom agenturu, opustí objekt a sám si najde jiné ubytování, nepřísluší mu právo na náhradu škody ani na navrácení zálohy za ubytování.

6.7    Pokud se agentura a host nedohodnou na možnostech řešení, zašle zákazník písemnou reklamaci agentuře nejpozději do 7 dnů od ukončení rezervovaného pobytu.

6.8    Agentura se zavazuje jakoukoli ji doručenou reklamaci řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od doručení reklamace. Náhrada škody může dosáhnout výši reklamované části služby, nemůže však zahrnout již užívané služby ani celkovou částku pobytu.

6.9    Agentura neodpovídá za škodu způsobenou: hostem, třetí osobou, která není spojena se zprostředkováním ubytování a neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

V případě sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.
Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

VII.             Zpracování osobních údajů

7.1    Agentura zpracovává osobní údaje se souhlasem hosta za účelem evidence hostů a vyřízení objednávky.

7.2    Při odeslání objednávky agentuře dává host souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce v souladu s ust. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje nebudou agenturou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení služeb agentury.

7.3    Ochrana osobních údajů GDPR - Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  • Cestovní agentura má zákonné oprávnění za účelem poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka/hosta. Cestovní agentura shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje hosta /fyzické osoby/: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb….
  • Pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník/host srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu / dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny, dále technickým správcům software a databází…./
  • Zákazník/host jako subjekt údajů má povinnost spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření rezervace, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů poskytovateli služeb cestovního ruchu spojené s objednávkou - rezervací.
  • Cestovní agentura je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na emailovou adresu správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.
  • Cestovní agentura zajistí zpracování poskytnutých osobních údajů tak, aby zákazník/host ani osoby jejichž osobní údaje zákazník poskytl, neutrpěly újmu na svých právech a bude dbát o ochranu osobních údajů před nekalým zásahem.

 

VIII.            Zvláštní ustanovení

8.1    Agentura si vyhrazuje právo na změny stanovených cen v případě, že dojde je změny ze strany poskytovatele služeb. Aktualizace ceny za ubytování se nevztahuje na již potvrzené rezervace.

8.2    Host je povinen mít sebou platné cestovní doklady, respektovat celní a devizové předpisy státu Chorvatska. Host si sám zjistí a dle potřeby zajistí potřebná víza pokud jsou třeba pro vstup co Chorvatska a  sousedních zemí.

8.3    Při příjezdu na místo je nutné informovat majitele, předat voucher a zaplatit doplatek v EUR dle potvrzené rezervace, pokud již doplatek nebyl zaplacen na účet agentury. Po celou dobu pobytu je nutné dodržovat řád v ubytovacích jednotkách. V případě nerespektování závazků zodpovídá zákazník za vzniklé škody.

8.4    V případě vzniku škody je zákazník povinen zaplatit škodu namístě majiteli nebo osobě, které svým jednáním škodu způsobil.

8.5    Agentura nenese odpovědnost za věci způsobené vyšší mocí, zejména za klimatické podmínky, čistotu či teplotu moře ani za situace a události, které se přímo netýkají rezervované ubytovací jednotky, požáry, povodně, politickou situaci v zemi atd.

IX.               Závěrečná ustanovení

9.1    Agentura se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se zákonem, NOZ a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy zákazníka.

9.2    Rozhodným právem pro řešení sporů, které by mohly vzniknout mezi agenturou a hostem je právo ČR.

9.3    Host prohlašuje, že byl s těmito podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto podmínky neobsahují žádné ustanovení, které zákazník nemohl rozumně očekávat.

9.5.   Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem vyřízení Vaší objednávky z titulu plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)."  

9.4    Tyto podmínky jsou účinné od 25. května 2018 a nahrazují tím plně předchozí podmínky.